Besluitenlijst Algemeen Bestuur 12 september 2023

Inhoudsopgave

Op 12 september 2023 vergaderde het algemeen bestuur van MijnGemeentedichtbij van 13:00 uur tot 14:00 uur in de Oude Raadszaal Boxtel. Bekijk hieronder de besluiten van dit overleg.

1. Opening

Geen bijzonderheden.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen

  • Mededeling over het concernplan MijngemeenteDichtbij

Ingekomen stukken

  • Ter informatie: het verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 5 juli 2023. Dit verslag heeft het Dagelijks Bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 30 augustus 2023
  • Ter informatie: het conceptverslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 30 augustus 2023. Dit verslag stelt het Dagelijks Bestuur vast in zijn vergadering van 11 oktober 2023. 

Besluit

Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van enkele mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag vorige overleg

Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2023 is vastgesteld. 

4. Ter besluitvorming - begroting MijnGemeenteDichtbij 2024

De begroting 2024 met bijbehorende meerjarenraming 2025-2027 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals verwoord in de Kadernota 2024. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen en bestaat feitelijk uitsluitend uit autonome ontwikkelingen en zaken waar gemeenten eerder al een besluit over hebben genomen. Met name de nieuwe CAO gemeenten en oplopende inflatie leiden tot autonome verhoging van budgetten. Nieuwe ontwikkelingen waarvoor gemeenten een afweging kunnen doen, maken geen deel uit van deze begroting.

Besluit (akkoord)

De begroting 2024 met bijbehorende meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen.

5. Ter besluitvorming - Actualisatie mandaatbesluiten

De bijgevoegde besluiten wijzigen de mandaatregisters waarin bevoegdheden van bestuursorganen van gemeente Boxtel, gemeente Sint-Michielsgestel en MijnGemeenteDichtbij zijn onderverdeeld over de organisatie. Met deze besluiten wordt een drietal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen betreffen bevoegdheden omtrent het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst (VSO), besluiten omtrent de kieswet en het in bruikleen geven van gemeentelijke gronden. 

Door het vaststellen van deze wijzigingsbesluiten wordt het mogelijk om dagelijkse werkzaamheden efficiënter uit te voeren. Het streven is om eenmaal per jaar voorgestelde wijzigingen te bundelen en deze door te voeren in de mandaatregisters. Middels dit voorstel worden de beoogde wijzigingen voor 2023 doorgevoerd. Ten behoeve van effectieve besluitvorming is ervoor gekozen om de benodigde wijzigingsbesluiten in een enkele besluitvormingsprocedure in te brengen. Dit betekent dat in dezelfde besluitvormingsprocedure als waarin dit voorstel aan u aangeboden wordt, het AMT reeds een besluit heeft genomen over de wijziging van het ‘Besluit inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij 2022’.

Besluit (akkoord)

Het ‘Besluit tot eerste wijziging van het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2022’ vast te stellen.

Toelichting

  • De mandaatregeling (wie mag wanneer wat ondertekenen) wordt ook bekend gemaakt in de organisatie. 
  • In de inleiding staat dat het voorstel naast de vaststellingsovereenkomsten ook gaat over de kieswet en het in bruikleen geven van gemeentelijke gronden. Vraag is waar de laatste twee onderwerpen aan bod komen, aangezien die niet in het bestuurlijke voorstel te vinden zijn. Navraag bij de steller leert dat besluitvorming op die onderwerpen bij het AMT lag omdat het AB dit al doorgemandateerd heeft.
     

6. Ter informatie - Interbestuurlijk toezicht IBT 2023 Archief- en Informatiebeheer

In het kader van het interbestuurlijk toezicht legt de gemeenschappelijke regeling jaarlijks verantwoording af over het taakgebied Archief- en Informatiebeheer aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten.

Besluit (akkoord)

Kennis te nemen van de informatiebrief over het Toezicht Archief- en Informatiebeheer 2023.

Toelichting

Dergelijke voorstellen kunnen voortaan als ingekomen stuk worden geagendeerd.

7. Rondvraag

8. Sluiting van de vergadering