Besluitenlijst Algemeen Bestuur 4 oktober 2022

Op 4 oktober 2022 heeft het Algemeen Bestuur vergaderd. Voorzitter van dit overleg was de heer R. van Meygaarden. 

1. Opening en mededelingen

 • Terugblik informatieve bijeenkomst met de gemeenteraden
 • Ingekomen stukken:
  • Actuele cijfers van recruiter met betrekking tot werving en vacatures
  • Tweede managementrapportage 2022 van het Control Expert Team

2. Verslag vorig overleg

Besluit

Besluitenlijst vorige AB-vergadering vastgesteld.

3. Bespreekpunten

3.1 Tweede bestuursrapportage 2022 MGD

 1. De Tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen met verwerking van onderstaande punten.
 2. In te stemmen met de voorgestelde mutaties begrote investeringen.
 3. De 3e wijziging van de begroting 2022 en de 1e wijzing van de meerjarenbegroting 2023-2026 vast te stellen.
 4. Het controleprotocol en bijbehorende normenkader 2022 vast te stellen.
 5. Een voorziening Verlofsparen in te stellen.
   

Opmerkingen vanuit het AB:

 • Voorstel leges omgevingsvergunningen gemeenten ten gunste van MGD wordt eruit gehaald vanwege besluiten colleges vandaag,
 • Onderuitputting komt hierdoor op een kleine 6 ton dit jaar, egalisatiereserves zijn dus nog toereikend.
 • Na vaststelling door AB gaat de bestuursrapportage ter info naar de gemeenteraden.

3.2 Vervolg heidag AB

Besluit: AB neemt kennis van de voorgenomen werkwijze van het DB om te komen met een voorstel voor versterken onderling samenspel.

3.3 Actuele organisatieontwikkelingen

Besluit: Er wordt een aantal zaken uitgewisseld.
Toelichting: 

 • Teruggekeken op informatieve avond met de gemeenteraden. Positieve avond. Veel dank aan en complimenten voor de bij deze avond betrokken medewerkers, ze hebben zichzelf en MGD goed neergezet.
 • Signaal AB: de positieve ontwikkelingen die binnen RO zijn ingezet moeten vastgehouden worden, ook na 2023.
 • Wijkmakelaars stand van zaken: op dit moment wordt gewerkt aan een bestuurlijk voorstel voor op de collegetafels.

4. Rondvraag en sluiting